Photographer : Karim Sadli
Fashion Editor / Sylist : Jontahan Kaye
Hair stylist : Damien Boissinot
Make up artist: Lauren Parsons
Location : Sevilla @ Spain